REVIEWER TEAM

Umi Faizah, STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta

Andi Prastowo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Anis Farahanim, University of Malaya Malaysia, Malaysia

Muqowim, (ID Scopus: 57216747838) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asriana Harahap, IAIN Padang Sidimpuan

Muhammad Fauzan Muttaqin, Institut Daarul Qur'an Jakarta