Jamil, N. K. J., M. Ghufron and Abd. Syakur (2023) “Asas Mabda’ Ar-Radha’iyyah Dalam Keabsahan Perjanjian Over Kredit KPR Syariah: Mabda’ Ar-Radha’iyyah Principles on The Validity of Sharia Mortgage Over Credit Agreements”, AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(2), pp. 85-96. Available at: https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/713 (Accessed: 22May2024).